Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 | Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten gesloten tussen Lifestyle Adventure (ingeschreven bij de KvK onder nummer 74351346 en geregistreerd bij het Collectief Alternatieve Therapeuten onder nummer 476620201231) en opdrachtgever/klant.

 

Artikel 2 | Aanvaarding van overeenkomst

1. De overeenkomst bestaat uit alle gemaakte afspraken tussen Lifestyle Adventure en opdrachtgever/klant aangaande de coaching van Lifestyle Adventure.

2. Een overeenkomst wordt door Lifestyle Adventure per email aangeboden en komt tot stand op het moment dat deze door opdrachtgever/klant per mail is bevestigd.

3. Een overeenkomst kan zowel een consult of een coachingsprogramma betreffen en wordt aangegaan voor de duur van een consult of een coachingsprogramma.

 

Artikel 3 | Aanmelding en betalingsvoorwaarden

1. De opdrachtgever/klant ontvangt per mail een factuur van Lifestyle Adventure. De facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de desbetreffende overeenkomst. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is.

2. Bij een compleet coachingsprogramma geldt als betalingsvoorwaarde dat de betaling bij aanvang van het programma op rekening van Lifestyle Adventure dient te zijn bijgeschreven.

3. Een consult dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

 

Artikel 4 | Annulering

1. De duur van het coachingsprogramma wordt vastgelegd in de overeenkomst en kan niet tussentijdig worden beƫindigd.

2. Annulering van afspraken door opdrachtgever/klant dient uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Lifestyle Adventure zich het recht voor de kosten in rekening te brengen.

3. Lifestyle Adventure behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren.

 

Artikel 5 | Geheimhouding en dossierbeheer

1. Lifestyle Adventure zal alle informatie betreffende de opdrachtgever/klant vertrouwelijke behandelen en deze informatie niet aan derde ter hand stellen, behouders voor zover Lifestyle Adventure daartoe verplichts is of daartoe toestemming heeft verkregen.

2. Lifestyle Adventure zal rapportage van het dossier op aanvraag aan de klant verstrekken, met inachtneming van de AVG.

 

Artikel 6 | Aansprakelijkheid

1. Lifestyle Adventure zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Lifestyle Adventure heeft voor de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Lifestyle Adventure geeft op geen enkele wijze een garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de klant voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Lifestyle Adventure.

3. Lifestyle Adventure is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

4. Lifestyle Adventure is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de klant de mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

5. De aansprakelijkheid van Lifestyle Adventure voor schade voortvloeiend uit de verrichte diensten is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de klant, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door Lifestyle Adventure afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt

6. Lifestyle Adventure is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit van de door haar geadviseerde supplementen.

 

Artikel 7 | Klachtenprocedure

1. Indien opdrachtgever/klant klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken. Lifestyle Adventure zal in overleg en ik redelijkheid een passende oplossing zoeken.

2. Mocht opdrachtgever/klant en Lifestyle Adventure in goed overleg niet tot een passende oplossing komen dan kan hij/zij zich voor klachten wenden tot de geschilleninstantie GAT.